Moje texty:

 • vzdělávají,
 • informují,
 • baví,
 • lákají zákazníky,
 • plují internetem i žijí na papíře.

Při psaní vycházím ze svých zkušeností a důkladné analýzy informací k danému problému. Běžně pracuji s českými i zahraničními publikacemi, články, výsledky výzkumů či studií. Sleduji média a sociální sítě, takže mám široký přehled o aktuálním dění a trendech.

Jaké druhy textů pro vás mohu připravit?

 • odborné články,
 • výukové materiály,
 • příručky a návody,
 • příspěvky na blog i sociální sítě (Facebook, Twitter, LinkedIn),
 • profesní profily (katalogy, sociální sítě),
 • popisy vzdělávacích aktivit,
 • recenze,
 • články ze života, aj.

Píšu zejména o:

 • podnikání,
 • marketingu,
 • managementu,
 • řízení lidských zdrojů,
 • flexibilitě,
 • sladění pracovního a rodinného života,
 • rodinném životě.

 Blogy

Sociální sítě

Publikace (odborné články, skripta, výukové materiály aj.):

 • Možnosti propagace na internetu (aktualizace příručky z r. 2013). Praha: GLE, o.p.s., březen 2015 (ukázka)
 • Metodika kurzu Fiktivní firma. Praha: GLE, o.p.s., říjen 2013 (ukázka)
 • Propagace na internetu. Praha: GLE, o.p.s. duben 2013
 • Základní kurz práce na PC. Praha: GLE, o.p.s., září 2013 (ukázka)
 • Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Dizertační práce. Praha: VŠE, 2009
 • Flexibilita práce v malých a středních podnicích. Journal of Safety Research and Applications [online], 2009, roč. 1, č. 1. 2 s. ISSN 1803-3687. URL: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2009/vaclavkova_flexibilita.html.
 • KUHNOVÁ, Irena, VÁCLAVKOVÁ, Lucie, BEROUŠEK, Petr. Poznatky z ověřování e-learningového kurzu „Ochrana zdraví a hygiena práce” a jejich přínos. Journal of Safety Research and Applications [online], 2009, roč. 1, č. 1. 3 s. ISSN 1803-3687. URL: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2009/kuhnova_poznatky.html.
 • Výsledky výzkumu řízení lidských zdrojů v MSP. Karviná 14.11.2008. In: Sborník příspěvků – mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků [CD-ROM]. Opava : Slezská univerzita, 2008, s. 434–441. ISBN 978-80-7248-504-8.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Učební pomůcka pro navazující magisterské studium [CD-ROM]. 2007 (ukázka)
 • Intelektuální kapitál a jeho měření In: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2007. 485 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-893-4.
 • VÁCLAVKOVÁ, Lucie, ŠVECOVÁ, Lenka, SMRČKA, Václav, KREJČÍKOVÁ, Kateřina. Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích [CD-ROM]. ISBN 978-80-245-1186-3. Praha : Oeconomica, 2007. 33 s.
 • Flexibilní formy práce v malých a středních podnicích. Praha 13.09.2007 – 14.09.2007. In: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, STŘÍTESKÝ, Marek (ed.). Svět práce a kvalita života [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH, 2007. 8 s. ISBN 978-80-245-1207-5.
 •  Vliv ekonomicko-společenských faktorů na svět práce. Bulletin, 2007, č. 2, s. 1–4.
 • Řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích. Banská Bystrica 01.06.2006. In: ELEXA, Luboš (ed.). Scientia Iuventa: Proceedings from international scientific conference of Ph.D. students Scientia Iuventa [CD-ROM]. Banská Bystrica : Universita Mateja Bela, 2006. 10 s. ISBN 80-8083-339-9.
 • Řešení problému nadbytečnosti zaměstnanců. Zlín 27.04.2006. In: 2. Mezinárodní Baťova doktorandská konference [CD-ROM]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2006. 8 s. ISBN 80-7318-384-6.
 • Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Praha 10.04.2006. In: KOPALOVÁ, Helena, DOLÁK, Pavel (ed.). Diskusní fórum doktorandů – XI. VŠE : Oeconomica, 2006, s. 99–105. ISBN 80-245-1028-6.
 • Řízení lidských zdrojů v nevládních neziskových organizacích. Brno 13.09.2006 – 14.09.2006. In: ČÁSTKA, Ondřej (ed.). Česká ekonomika v procesu globalizace. Role a problémy veřejného sektoru v moderním sociálním státě. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 6 s. ISBN 80-210-4089-6.
 • DUŠKOVÁ, Lucie , DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, SVOBODOVÁ, Lenka. Svět práce a kvalita života. Vliv změn světa práce na kvalitu života. Praha : VÚBT, 2006. 20 s.
 • ŠVECOVÁ, Lenka, DUŠKOVÁ, Lucie, SMRČKA, Václav. Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Brno 13.09.2006 – 14.09.2006. In: ČÁSTEK, Ondřej (ed.). Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 239–244. ISBN 80-210-4089-0.
 • Návody a doporučení pro tvorbu organizačních systémů. (Rec.: URBAN, Jan, Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Praha : Management Press.) In: Politická ekonomie, 2005, roč. LIII, č. 4, s. 567–568. ISSN 0032-3233.
 • Personalista v síti. Softwarové noviny, 2005, roč. XVI, č. 4. 1 s. ISSN 1210-8472.
 • Vliv globálních změn na organizaci pracovní doby a způsoby zaměstnání. Praha 06.12.2005. In: KOPALOVÁ, Helena, DOLÁK, Pavel (ed.). 9. Diskusní fórum doktorandů. Praha : Oeconomica, 2005, s. 157–162. ISBN 80-245-0871-0.
 • Vliv změny globálních podmínek na organizaci pracovní doby. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. XIII, č. 8, s. 38–51. ISSN 0572-3043.
 • Vývojové tendence v organizaci pracovní doby. Košické Hámre 13.09.2005 – 14.09.2005. In: ČEPELOVÁ, Anna (ed.). Nové trendy v podnikovom manažmente [CD-ROM]. Košice : Royal Unicorn, 2005, s. 51–55. ISBN 80-969181-3-3.
 • Pracovní vztahy. Praha : Oeconomica, 2005. 89 s. ISBN 80-245-0946-6.
 • Stimulace v řízení lidí. Učební pomůcka pro navazující magisterské studium [CD-ROM]. červenec 2005
 • Internet jako nástroj získávání a výběru zaměstnanců. Mzdy a personalistika v praxi, 2004, roč. 6, č. 6, s. 20–22. ISSN 1212-7140.
 • Programy péče o zaměstnance českých drah v kontextu transformace a úloha odborů. HR Forum, 2004, č. 1, s. 28–29. ISSN 1212-690X.
 • Využití internetu při získávání zaměstnanců. Praha 20.05.2004 – 21.05.2004. In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s. 65–70. ISBN 80-245-0678-5.
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, DUŠKOVÁ, Lucie. Intelektuální kapitál – zdroj konkurenceschopnosti a rozvoje. Mzdy a personalistika v praxi, 2004, roč. 6, č. 4, s. 17–19. ISSN 1212-7140.
 • Intelektuální kapitál. Sninské Rybníky 18.09.2003 – 19.09.2003. In: VARCHOLOVÁ, Tatiana (ed.). Ekonomika firem 2003. Košice : Podnikovohospodárská fakulta, 2003, s. 771–779. ISBN 80-225-1737-2