Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Základní ustanovení

1.1.      Předmět VOP – Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují poskytování níže specifikovaných služeb poskytovatelem, Lucií Václavkovou, IČO: 88790622, se sídlem Smržovská 828, Praha 9 – Klánovice, zapsanou  v Živnostenském rejstříku od 16. 5. 2012, ŽOP/1333/2012/Vor/1007231/3 v Praze (dále jen „Poskytovatel“), Zákazníkovi a z toho vyplývající vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka.

1.2.      Souhlas s VOP – Zákazník je povinen se před započetím poskytování Služby seznámit s těmito VOP, které má možnost přečíst na Webových stránkách Poskytovatele. Potvrzením termínu poskytnutí Služby případně dostavením se na smluvený termín poskytnutí Služby projevuje Zákazník souhlas s těmito VOP.

  1. Pojmy a definice

2.1.      Cena – cena Služby specifikovaná v čl. 4 VOP.

2.2.      Nabídka – závazná nabídka Poskytovatele k uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby učiněná vůči Zákazníkovi.

2.3.      Objednávka – žádost Zákazníka o zaslání Nabídky ze strany Poskytovatele.

2.4.      Osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou je Zákazník resp. jeho zaměstnanec či člen, například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity.

2.5.      OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.6.      Služba – služba individuálního kariérového poradenství poskytnutá Poskytovatelem na základě Smlouvy.

2.7.      Smlouva – smlouva o poskytnutí Služby, kterou Poskytovatel a Zákazník uzavírají na základě těchto VOP.

2.8.      Webové stránky Poskytovatele – webové stránky provozované Poskytovatelem, na nichž je nabízena Služba.

2.9.      Zákazník – fyzická či právnická osoba, která uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem a která se zavazuje dodržet tyto VOP. Je-li Zákazníkem právnická osoba, uplatní se ustanovení čl. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 a 8.2 těchto VOP upravující postavení Zákazníka přiměřeně také na jednotlivé fyzické osoby (zaměstnance či členy Zákazníka – právnické osoby), kterým je Služba poskytována.

  1. Podmínky poskytnutí Služby

3.1.     Délka trvání termínu služby – Termín poskytnutí Služby trvá standardně 60 až 120 minut, konkrétní délka trvání je smluvena předem postupem dle čl. 5 VOP či až v průběhu poskytování Služby.

3.2.      Termín a místo – Služba je poskytnuta v termínu a na místě smluveném předem stranami postupem dle čl. 5 VOP. Není-li mezi stranami smluveno nic jiného, platí, že Služba bude poskytnuta v prostorách Poskytovatele nebo na jím dříve určené adrese.

3.3.      Zrušení termínu Služby –  Smluvený termín poskytnutí Služby může být každou ze Stran z vážných důvodů zrušen do 24 (dvaceti čtyř) hodin před započetím termínu poskytování Služby. Vážným důvodem na straně Zákazníka se rozumí zejména doložitelné zdravotní či rodinné důvody. Účinky zrušení termínu poskytnutí Služby ze strany Zákazníka nastávají pouze v případě, že Zákazník doloží Poskytovateli existenci vážného důvodu dle předcházející věty. Po zrušení termínu poskytnutí Služby se Strany domluví ohledně dalšího poskytování Služby.

3.4.      Forma poskytnutí Služby – Služba je poskytována formou osobního nebo on-line setkání dle předchozí dohody stran. Není-li smluveno nic jiného, platí, že Služba bude poskytnuta formou osobního setkání.

3.5.      Výkaz – O jednotlivých termínech poskytnutí Služby a jejich zaměření vede Poskytovatel v písemné podobě tzv. Výkaz.

3.6.      Fakturace – Odměna za jednotlivé konzultace je splatná po skončení konzultace v hotovosti na místě konzultace nebo na základě zaslané faktury bankovním převodem. Balíčky konzultací se platí v plné výši předem na základě faktury bankovním převodem.

  1. Cena

4.1.      Výše úplaty – Služba v délce 60 (šedesát) minut je Poskytovatelem Zákazníkovi poskytována za úplatu ve výši specifikované v českých korunách na Webových stránkách Poskytovatele. Za každých započatých 15 (patnáct) minut Služby náleží Poskytovateli úplata ve výši jedné čtvrtiny částky specifikované na Webových stránkách Poskytovatele.

4.2.      Informační telefonický rozhovor – Za poskytnutí Služby se nepovažuje prvních 30 (třicet) minut úvodního informačního telefonického rozhovoru, které poskytne Poskytovatel Zákazníkovi zdarma.

4.3.      DPH – Poskytovatel není plátcem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Postup uzavření Smlouvy

5.1.      Objednávka – Zákazník učiní vůči Poskytovateli Objednávku, v níž může uvést zejména: (i) specifikaci vybrané Služby včetně její formy, (ii) preferovaný termín poskytnutí Služby, (iii) preferované místo poskytnutí Služby a (iv) požadovanou délku trvání termínu poskytnutí Služby. Zákazník zároveň v Objednávce uvede svou kontaktní e-mailovou adresu, neodesílá-li Objednávku prostřednictvím e-mailu. Objednávka není nabídkou ve smyslu OZ, jedná se pouze o nezávazné právní jednání směřující ke vzniku Smlouvy.

5.2.     Nabídka poskytnutí Služby – Poskytovatel bez zbytečného odkladu od obdržení Objednávky učiní vůči Zákazníkovi závaznou Nabídku, v níž uvede (i) specifikaci Služby, která má být poskytnuta, včetně její formy, (ii) navrhovaný termín poskytnutí Služby, (iii) navrhované místo poskytnutí Služby a (iv) navrhovanou délku trvání termínu poskytnutí Služby. K Nabídce přiloží Poskytovatel tyto VOP. V Nabídce Poskytovatel vyzve Zákazníka k jejímu potvrzení a zároveň k vyjádření souhlasu s těmito VOP. Tímto ustanovením není dotčen čl. 7.1 VOP. Součásti závazné Nabídky nejsou body, které budou Zákazníkem a Poskytovatelem v budoucnu teprve konkretizovány či potvrzeny.

5.3.     Přijetí Nabídky bez výhrad – Potvrdí-li Zákazník Nabídku bez výhrad, stává se Nabídka závaznou pro obě strany.

5.4.    Přijetí Nabídky s výhradami – Bude-li potvrzení Nabídky Zákazníkem obsahovat jakoukoliv úpravu či doplnění podmínek uvedených v Nabídce, platí, že toto potvrzení je protinávrhem Zákazníka. Potvrdí-li Poskytovatel tento protinávrh Zákazníka bez výhrad, platí, že toto potvrzení je novou Nabídkou, a jejím doručením Zákazníkovi se tato Nabídka stává závaznou pro obě strany. Potvrdí-li Poskytovatel protinávrh podle předcházející věty s výhradami, platí pravidlo uvedené v předcházející větě obdobně i pro toto potvrzení.

5.5.      Nevyjádření se k Nabídce – Nevyjádří-li se Zákazník k zaslané Nabídce ve lhůtě 30 (třiceti) dní ode dne jejího doručení, má se za to, že Zákazník Nabídku nepřijímá a Smlouva není uzavřena.

5.6.      Forma komunikace – Veškerá komunikace stran ohledně uzavření Smlouvy je vedena písemně elektronickou formou či ústně, rovněž telefonicky či za využití jiného způsobu komunikace na dálku.

5.7.      Náklady na komunikační prostředky na dálku – Zákazník souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základních sazeb.

  1. Úhrada Ceny

6.1.      Měna – Zákazník může Cenu uhradit v českých korunách (Kč).

6.2.      Způsob úhrady Ceny – Platba Ceny v českých korunách probíhá na základě Poskytovatelem vystavené faktury, a to v hotovosti nebo bezhotovostním způsobem bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený na Webových stránkách Poskytovatele.

6.3.      Splatnost – Cena je splatná do 14 (čtrnácti) dnů od doručení faktury Zákazníkovi.

  1. Práva a povinnosti stran

7.1.      Odmítnutí Objednávky – Poskytovatel má právo odmítnout Objednávku bez uvedení důvodu. Poskytovatel v takovém případě Zákazníka o odmítnutí Objednávky bez zbytečného odkladu vyrozumí. Pokud se Poskytovatel k Objednávce Zákazníka žádným způsobem nevyjádří, k uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nedojde.

7.2.      Doporučení jiné služby – Poskytovatel je oprávněn Zákazníkovi doporučit jinou odbornou službu, než kterou je Služba poskytovaná Poskytovatelem (např. návazné služby v oblasti PR, marketingu či terapie), pokud má za to, že by Zákazníkovi měla být poskytnuta. Poskytovatel v tomto případě může se souhlasem Zákazníka předat spolupracujícímu odborníkovi Osobní údaje o Zákazníkovi, přičemž je povinen zajistit zabezpečení takového předání. Poskytovatel však nenese odpovědnost za zabezpečení Osobních údajů jiným spolupracujícím odborníkem. Poskytovatel zároveň nenese odpovědnost za poskytování jiné odborné služby spolupracujícím odborníkem. Zda Zákazník uzavře Smlouvu ohledně jiné odborné služby, záleží na rozhodnutí Zákazníka, Zákazník není povinen takovouto smlouvu uzavřít.

7.3.      Profesionalita poskytování Služby – Zákazník je povinen respektovat, že vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je čistě profesionální, nikoliv přátelský či partnerský.

7.4.      Konzultace – Poskytovatel je oprávněn konzultovat poskytování Služby Zákazníkovi prostřednictvím supervizí/intervizí s jinými odborníky. V takovém případě nedochází k narušení důvěrnosti informací poskytovaných Zákazníkem Poskytovateli, konzultace probíhají anonymně bez předávání Osobních údajů Zákazníka.

7.5.      Podklady Poskytovatele – Poskytovatel je oprávněn ponechat si po ukončení poskytování Služby veškeré podklady (zejména své poznámky a výkaz), které při poskytování Služby vytvoří, přičemž tyto podklady mohou obsahovat Osobní údaje Zákazníka v rozsahu, ve kterém je Poskytovatel oprávněn je zpracovávat. Po uplynutí lhůty k archivaci dle podmínek ochrany osobních údajů Poskytovatele jsou podklady anonymizovány a nelze je již spojit s konkrétní fyzickou osobou.

7.6.      Ochrana práv Poskytovatele – Zákazník není oprávněn jakkoliv využívat materiály a informace získané od Poskytovatele k vlastnímu prospěchu, nejde-li o využití k účelu poskytování Služby. Zákazník zejména nesmí sám poskytovat Službu s použitím podkladů a informací získaných od Poskytovatele, nebo tyto podklady a informace předat třetí osobě za účelem poskytování Služby.

7.7.      Poskytnuté rady a informace – Poskytovatel poskytuje Službu na základě informací obdržených od Zákazníka a vychází přitom z jejich správnosti a úplnosti. Zákazník si je vědom, že mu v rámci Služby nejsou poskytovány odborné rady či informace dle ustanovení § 5 odst. 1 OZ. Pokud si Zákazník přeje obdržet radu ve vztahu ke konkrétnímu postupu, sdělí tuto skutečnost Poskytovateli a domluví se s ním na dalším postupu a podrobnostech poskytnutí takovéto rady.

7.8.      Zrušení termínu Zákazníkem – Pokud Zákazník zruší termín poskytnutí Služby v rozporu s čl. 3.3 VOP, je povinen uhradit Poskytovateli Cenu v plné výši. Pokud se Zákazník ve smluveném termínu k poskytnutí Služby nedostaví, je povinen uhradit Cenu v plné výši a zároveň Poskytovatele bez zbytečného odkladu kontaktovat ohledně dalšího poskytování Služby. Pokud se Zákazník bez přechozí omluvy zpozdí o více než 15 (patnáct) minut oproti smluvenému termínu poskytnutí Služby, může Poskytovatel dle svého uvážení termín poskytnutí Služby zrušit a požadovat úhradu Ceny v plné výši.

7.9.      Zrušení termínu Poskytovatelem – Pokud Poskytovatel zruší termín poskytnutí Služby v rozporu s čl. 3.3 VOP či pokud se k poskytnutí Služby nedostaví, je Zákazník oprávněn požadovat poskytnutí Služby v náhradním termínu. Pro účely dosažení shody ohledně náhradního termínu se použije přiměřeně postup upravený v čl. 5 VOP.

7.10.    Změna Nabídky – Jakmile se Nabídka v souladu s čl. 5.3 a 5.4 stane závaznou pro obě strany a dojde tak k uzavření Smlouvy, může být Smlouva změněna pouze na základě dohody obou stran, a to ve stejné formě, v níž byla Smlouva uzavřena.

  1. Ukončení Smlouvy

8.1.      Odstoupení – Odstoupení od Smlouvy je možné pouze před započetím jednotlivého termínu poskytování Služby v případech uvedených v čl. 3.3, 7.8 a 7.9 VOP (zrušení termínu poskytnutí Služby), a to jen ve vztahu k dosud neuskutečněným termínům poskytování Služby. Po započetí termínu poskytování Služby lze zkrátit délku jeho trvání pouze na základě dohody obou stran.

8.2.     Výpověď – Poskytovatel je oprávněn Smlouvu s okamžitou účinností vypovědět,  dojde-li k narušení důvěry mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nebo neposkytuje-li Zákazník v průběhu Služby nezbytnou součinnost. Došlo-li k výpovědi z výše uvedených důvodů během termínu poskytování Služby, je tento termín ihned přerušen. Poskytovatel má za tento termín poskytování Služby nárok na Cenu ve stejné výši, jako kdyby v daném termínu byla Služba řádně poskytnuta.

8.3.      Účinnost ukončení Smlouvy – Ukončení Smlouvy dle čl. 8.1. a 8.2. těchto VOP je účinné okamžikem, kdy druhá strana obdrží odstoupení resp. výpověď.

8.4.      Poskytnuté plnění – V případě, že má některá ze stran nárok na vrácení již poskytnutého plnění, se strany zavazují k jeho vrácení ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od okamžiku účinnosti odstoupení resp. výpovědi.

  1. Ochrana osobních údajů

9.1.     Podmínky – Veškeré informace poskytnuté Zákazníkem Poskytovateli jsou důvěrné. Poskytovatel zachovává mlčenlivost ohledně těchto informací, s výjimkou případů, v nichž povinnost předat informace třetí osobě vyplývá z těchto VOP či ze závazného právního předpisu. Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Zákazníka v souladu s právním řádem a zejména s nařízením č. 2016/679 EU, obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Detailní podmínky ochrany osobních údajů včetně specifikace zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele https://lucie.vaclavkova.com v sekci ochrana soukromí. Na žádost Zákazníka budou tyto podmínky zaslány v elektronické podobě na jím poskytnutý elektronický kontakt.

9.2.      Souhlas fyzické osoby – Je-li Zákazníkem právnická osoba a mají-li být Služby na základě Smlouvy poskytovány fyzickým osobám určeným Zákazníkem, je nezbytné, aby tyto fyzické osoby poskytly Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů. Neposkytnutí souhlasu ze strany fyzické osoby se považuje za překážku plnění na straně Zákazníka a Poskytovatel v takovém případě není povinen Službu poskytnout. Poskytovatel neodpovídá Zákazníkovi za případnou újmu, která Zákazníkovi vznikla v důsledku neposkytnutí Služby dle předcházející věty tohoto ustanovení. Neposkytnutí souhlasu zároveň představuje vážný důvod dle čl. 3.3 VOP, pro který může Poskytovatel zrušit smluvený termín poskytnutí Služby.

  1. Závěrečná ustanovení

10.1.  Rozhodné právo – Rozhodným právem pro plnění dle VOP, jakož i pro výklad VOP, je právo České republiky.

10.2.  Komunikace – Jazykem komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je jazyk český, nedohodnou-li se strany jinak. Budou-li součástí Smlouvy VOP v jiném jazyce, pak jazykem komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je jazyk, v němž jsou VOP vyhotoveny. V pochybnostech, které VOP jsou součástí Smlouvy, platí, že jazykem komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je jazyk, v němž došlo k uzavření Smlouvy. Komunikace je vedena jak písemnou, tak ústní formou. Za písemnou komunikaci je pro účely VOP považována elektronická komunikace zejména prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím sítě LinkedIn.

10.3.  Řešení sporů – V případě sporu vzniklého mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souvislosti s poskytováním Služby budou strany usilovat o smírné vyřešení. Nepodaří-li se dosáhnout smírného vyřešení, budou spory řešeny před soudy České republiky podle místní příslušnosti Zákazníka. Není-li Zákazníkem spotřebitel ve smyslu OZ, místně příslušným soudem bude Obvodní soud pro Prahu 1, případně Městský soud v Praze.

10.4.  Česká obchodní inspekce – Pokud Poskytovatel a Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu OZ, v případě sporu nedosáhnou smírného vyřešení, může se Zákazník obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne Zákazník na webových stránkách www.coi.cz. Na Českou obchodní inspekci se Zákazník může obrátit rovněž s případnou stížností jakožto na orgán dozoru dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník je dále oprávněn využít online řešení sporů v rámci platformy ODR dostupné na webových stránkách http://ec.europa.eu/odr.

10.5.  Kontaktní údaje – Poskytovatele lze kontaktovat na tel. čísle: +420 777 685 078, elektronicky prostřednictvím e-mailu: lucie@vaclavkova.com nebo korespondenčně na adrese: Smržovská 828, Praha 9 – Klánovice, 190 14.

 

Tyto VOP jsou účinné od 25. 5. 2018

Skočit na začátek stránky
Sdílejte...